Logo
Po - Pi , 8:00 - 16:00
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Blog
Respirátory podľa triedy účinnosti FFP1, FFP2 a FFP3
Oficiálny názov - respiračná polomaska no s týmto názvom sa ale veľmi nestretávame. Miesto tohto názvu sa používajú výrazy ako respiračné rúško alebo ... čítať celé
Čo je prvá pomoc?
Prvá pomoc je súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života alebo postihnutí zdravia a ktoré ... čítať celé
Lekárnička prvej pomoci na pracovisku
Zamestnávateľ je povinný vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci – lekárničkami. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 1... čítať celé
Zobraziť všetky články
 1. Úvod
 2. Blog
 3. Ochrana zdravia
 4. Lekárnička prvej pomoci na pracovisku
13.05.2020
Ochrana zdravia

Lekárnička prvej pomoci na pracovisku

Zamestnávateľ je povinný vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci – lekárničkami. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Žiadny všeobecne záväzný právny predpis Slovenskej republiky striktne neurčuje podrobnosti o konkrétnom obsahu lekárničky na pracovisku.  

Výber lekárničky závisí od samotného zamestnávateľa. Zamestnávateľ by mal sám vyhodnotiť koľko, akých lekárničiek a s akým obsahom zakúpi na pracovisko. Pri tomto výbere by mal zohľadniť počet zamestnancov a možné riziká na pracovisku.

S obsahom a počtom lekárničiek na pracovisku (v závislosti od kategórie prác vykonávaných u zamestnávateľa) môže zamestnávateľovi pomôcť bezpečnostný technik alebo pracovná zdravotná služba, teda všetky subjekty pôsobiace na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

ZAMESTNÁVATEĽ JE V ZÁUJME ZAISTENIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI POVINNÝzisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami. Tento dokument je základným dokumentom pre zabezpečenie obsahu lekárničky na jednotlivých pracoviskách zamestnávateľa.

Na základe posúdenia rizík daného pracoviska sa vypracuje zoznam obsahu lekárničky. Obsah lekárničky má zodpovedať rizikám daného pracoviska zamestnávateľa (administratívne pracoviská, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, ubytovacie zariadenia, kuchyne, reštaurácie, sklady, staveniská, výrobné dielne, chemická výroba, práca v lese a pod.) a posúdeniu bezpečnostného technika alebo zamestnanca pracovnej zdravotnej služby.

Napríklad:

 • Obsah lekárničky v chemickej výrobe (kde sa používajú určité chemické látky) by mal byť zameraný najmä na protilátky, ktoré je potrebné aplikovať, respektíve liečivá, ktoré bezprostredne do príchodu lekára ochránia život a zdravie postihnutého zamestnanca.
 • Obsah lekárničky, ktorá je vhodná pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu v lese a drevospracujúcom priemysle, kde najčastejšími úrazmi sú rezné a tržné rany by mal obsahovať okrem iného vo zvýšenej miere obväzový a zdravotnícky materiál na ošetrenie takýchto rán.
 • Obsahom lekárničky, ktorá je vhodná pre zamestnancov, ktorí pracujú so zvieratami napríklad jedovatými hadmi, musí byť nevyhnutne protijed.

Zamestnávateľ by mal mať spracovaný vnútorný predpis na lekárničky. V tomto vnútornom predpise má byť upravené, kto zodpovedá za obsah (vrátane dopĺňania jednotlivých komponentov) a pravidelnú kontrolu lekárničky. Každý zamestnanec má byť preukázateľne oboznámený s tým, kde sa lekárnička na pracovisku nachádza, taktiež aj s tým, ako a kde možno v prípade potreby privolať prvú pomoc.

POVINNOSŤ ZRIADIŤ MIESTNOSTI NA POSKYTNUTIE PRVEJ POMOCI upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

 • Ak si to vyžaduje veľkosť pracovných priestorov, druh vykonávanej činnosti a frekvencia výskytu nehôd, musí byť k dispozícii jedna miestnosť alebo viac miestností na poskytnutie prvej pomoci.
 • Miestnosti na poskytnutie prvej pomoci sa musia vybaviť základnými zariadeniami a prostriedkamina poskytovanie prvej pomoci a musia byť ľahko prístupné aj pri manipulácii s nosidlami.
 • Tieto miestnosti sa musia označiť značkami podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

LEKÁRNIČKA MUSÍ BYŤ DOSTUPNÁ na všetkých miestach, kde si to pracovné podmienky vyžadujú, označená vhodným piktogramom a ľahko prístupná.

Niektoré osobitné právne predpisy priamo upravujú povinnosť vybaviť priestory lekárničkou prvej pomoci. K takýmto patrí napríklad:

 • Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacia vyhláška č. 555/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá v prílohe č. 3 stanovuje obsah lekárničky prvej pomoci držanej na strelnici.
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov v § 23 vymedzuje zariadenia starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, testovací salón, zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb), ktoré sú povinné mať k dispozícii lekárničku prvej pomoci. 
 • Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov umožňuje v § 24 to, že lekárnička prvej pomoci v dopravných prostriedkoch vykonávajúcich medzinárodnú prepravu, môže na základe povolenia ministerstva obsahovať v množstve a sortimente potrebnom na poskytnutie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti aj lieky obsahujúce omamné a psychotropné látky.
 • Vyhláška MZ SR č. 526/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia, konkrétne v prílohe č. 2 je zadefinované vybavenie lekárničky prvej pomoci pre zotavovacie podujatia.

Vždy je nevyhnutné dodržať zásadu:

Prostriedok prvej pomoci má zamestnancovi poskytnúť prvú pomoc a nie ho ešte viac ohroziť na živote a zdraví. Pokiaľ je to možné, je potrebné zistiť, či zamestnanec nie je alergický na niektorú zložku prostriedku prvej pomoci, ktorá je použitá na ochranu jeho života a zdravia.

OD 1. Novembra 2019 JE ÚČINNÁ vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 308/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Všetci zamestnávatelia, ktorí prevádzkujú služobné motorové vozidlá sú povinní dodržiavať ustanovenia tejto vyhlášky pre všetky svoje motorové vozidlá.
Vyhláška člení lekárničky podľa kategórie vozidiel v cestnej doprave. Rozdelenie vozidiel do kategórií upravuje Príloha č. 1 zákona č. 725/2004 Z. z o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Lekárnička je povinnou výbavou pre motorové vozidlá zamestnávateľa v kategórii:

M1

-

vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča

N

-

motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru

T

-

kolesové traktory

C

-

pásové traktory

PS

-

pracovný stroj

Lekárnička je povinnou výbavou aj nasledovných vozidiel

M2

-

vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg

M3

-

vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg

V kategórii motorových vozidiel M2, M3 s počtom miest na sedenie nad 22 je lekárnička povinnou výbavou a to hneď v počte dvoch kusov.

Motorové vozidlo slúžiace na účely podľa zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá povinnosť byť vybavené lekárničkou podľa tejto vyhlášky.

Lekárničky podľa tejto vyhlášky sú súpravou zdravotníckych pomôcok a kozmetických výrobkov určených na poskytnutie prvej pomoci v cestnej premávke.

Lekárničky obsahujú zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky, zoznam zdravotníckych pomôcok a kozmetických výrobkov, kartu prvej pomoci, označenie výrobcu; ak ide o lekárničku od zahraničných výrobcov, aj označenie dovozcu alebo distribútora s údajmi, ako sú názov spoločnosti a jej sídlo.

Obsah lekárničiek je uvedený v častiach B a C. Vzor karty prvej pomoci je uvedený v časti D v prílohe č. 2 vyhlášky č. 134/2018 Z. z. .


OBSAH LEKÁRNIČIEK

 1. Obsah lekárničiek je určený najmä na

a) ošetrenie malých rán a odrenín,
b) ošetrenie rán, popálenín a krvácania,
c) ošetrenie zlomenín a poranenia kĺbov,
d) ochranu záchrancu a postihnutého pred šírením nákazy pri ošetrení a resuscitácii.

 

 1. Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov, ktorých obaly sú označené podľa svojho názvu ako:

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu (obsahom sú resuscitačné rúška s ventilom, izotermické fólie, vyšetrovacie rukavice, čistiace utierky, nožnice a v niektorých prípadoch aj zatváracie špendlíky).
Modul č. 2 – Malé rany, odreniny (obsahom sú rýchloobväzy, tampóny a sterilné obväzy).
Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny (obsahom sú najmä kompresné obväzy a ovínadlá).
Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov (obsahom sú najmä elastické obväzy, trojrohá šatka).

 

 1. Obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia. Lekárnička sa vo vozidle ukladá tak, že na ňu nedopadá priame slnečné žiarenie. Úložný priestor lekárničky musí byť suchý a čistý a musí byť ľahko prístupný.
 2. Každý obal modulu lekárničky má

- náležitosti podľa bodov 2 a 3, pričom označenie príslušného modulu má vydržať na jeho povrchu po celý čas používania lekárničky,

- zaručovať vhodné uloženie a spôsob uchovávania obsahu modulu tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu,
- mať hladkú povrchovú úpravu,
- byť vyrobený z materiálu, ktorý zaručí rýchlu a jednoduchú dostupnosť použitia obsahu modulu.

 

 1. Obal lekárničky má
  a) zaručovať vhodné uloženie a spôsob uchovávaniapredpísaného sortimentu lekárničky, aby nedošlo k znehodnoteniu obsahu,
  b) byť vyrobený z materiálu za bežných atmosférických podmienok nepremokavého a prachu-vzdorného a zároveň vykazovať odolnosť proti teplotným rozdielom v rozmedzí –20°C až + 60°C,
  c) byť riadne opracovaný a mať povrchovú úpravu,ktorá sa nedá oddeľovať tak, aby vonkajšie označenie lekárničky, ktoré je jej neoddeliteľnou súčasťou, vydržalo na jej povrchu po celý čas používania lekárničky,
  d) mať oranžovú farbu podľa normy RAL 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 alebo 2011 na celom jeho povrchu; na lícnej strane obalu v jeho strede je umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 cm.

 

 1. Lekárnička je slovne označená na čelnej strane obalua aj na vnútornom letáku podľa kategórie motorového vozidla, pre ktorú je lekárnička určená, pričom toto označenie spĺňa charakteristiku podľa bodu 5 písm. c). Každá zdravotnícka pomôcka a kozmetický výrobok lekárničky sú správne označené, na štítku majú údaje uvedené v slovenskom jazyku a okrem nožníc sú samostatne zabalené.

 2. Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návodna správne poskytnutie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach. Karta prvej pomoci je vnútornou súčasťou lekárničky. Minimálna veľkosť karty prvej pomoci je 18 x 10 cm.

 3. Karta prvej pomoci je vyrobenáz vodovzdorného a prachu vzdorného materiálu tak, aby bola zachovaná jej čitateľnosť po celý čas používania lekárničky. Karta prvej pomoci má dve strany.

ZÁVER – Lekárnička je do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci v mnohých prípadoch jedinou pomocou, preto je veľmi dôležité, aby jej obsah zodpovedal rizikám pracoviska. Prítomnosť osoby na pracovisku, ktorá vie poskytnúť zranenému zamestnancovi prvú pomoc je taktiež veľmi dôležitá.

Sankcie za neposkytnutie prvej pomoci

Znalosť zásad poskytovania prvej pomoci je neoceniteľná nie len pre nás ako jednotlivca, ale taktiež pre našu komunitu. Každý človek je v núdzi odkázaný na pomoc iných ľudí. Prvú pomoc môžeme poskytnúť doma, v práci, na verejne prístupných miestach. Nehodám a núdzovým situáciám sa nedá úplne zabrániť a nedá sa im vyhnúť. Nikdy nevieme kto a kedy bude potrebovať našu pomoc. Ak niekto očakáva poskytnutie pomoci, mal by si byť vedomý vlastnej mravnej zodpovednosti pomáhať druhým a mal by byť schopný pomoc poskytnúť. Ak neovládame zásady poskytovania prvej pomoci, v prípade takýchto nepríjemných udalosti z nás môže byť len bezmocný svedok, ktorý nebude vedieť pomôcť.  Poskytnutie prvej pomoci môže udržať človeka nažive, až do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci. Zásady poskytovania prvej pomoci nie sú až tak komplikované, aby sme to nezvládli. Ľudia si v život ohrozujúcich situáciách škodia nie tým, že poskytnú prvú pomoc nevhodne, ale neposkytnú ju vôbec. Akákoľvek prvá pomoc je vždy lepšia ako žiadna. Preto je veľmi dôležité, aby čo najviac ľudí malo aspoň základné vedomosti o poskytovaní prvej pomoci.

Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. 

Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v § 177 odsek 1 uvádza: Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Poskytnutie prvej pomoci nie je len morálnou povinnosťou každého z nás, ale aj povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona.

V odseku 2 sa ďalej uvádza: „Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Povinnosť vodičov je definovaná v § 178 Trestného zákona: „Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“

 

 

 

 

 

 

 

 

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi
Kde nás nájdete

Mlynské nivy 70
821 05 Bratislava

Kontakt
Po - Pi , 8:00 - 16:00
© 2020-2022 Inštitút bezpečnosti práce, odbornosť a kvalita je naša priorita, jednotka v oblasti BOZP, OPP a PZS, www.ibp.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk